İletişim

N.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KILAVUZU

DÖNEM VI

Dekan: Prof. Dr. Şükrü Nail Güner Dekan Yardımcıları: Prof. Dr. Mehmet Dadacı
Prof. Dr. Ömer Faruk Akça

Başkoordinatör: Prof. Dr. Hasan Hüseyin Kozak Başkoordinatör Yardımcıları: Prof. Dr. Barkın İlhan
Prof. Dr. Gökhan Cüce
Doç. Dr. Arif Aydın

Koordinatör: Prof. Dr. Sevgi Pekcan Koordinatör Yardımcıları: Prof. Dr. Sevgi Keleş
Doç. Dr. Özge Metin Akcan

GENEL BİLGİLER

Tıp Fakültesinin 6. yılı "internlik" (ön hekimlik) dönemi olarak tanımlanır. Bu dönemde intern doktorlar kendilerini meslek yaşantılarına hazırlayacak olan eğitimlerini almaya devam ederler. İnternlik eğitiminin amacı, tıp öğrencilerinin tıp eğitiminin önceki dönemlerinde elde ettikleri bilgi, beceri ve tutumları sağlık hizmeti sunum alanlarında uygulayabilir hale gelmelerini sağlamaktır. İnternlik eğitiminin temel hedefi, öğrencilerin pratisyen hekimlik için tanımlanmış olan yeterliklerle donanmış ve temel hekimlik uygulamalarını bu yeterlikler çerçevesinde tek başına yapabilen hekimler olarak mezun olmalarımın sağlanmasıdır.

İnternlik Eğitiminin Kapsamı ve Öğrenim Etkinlikleri:

İnternlik dönemi eğitim programları ve içeriği, çekirdek eğitim müfredati, stajların amaç ve öğrenme kazanımları dikkate almarak belirlenir. Dönem VI staj programlarının içeriğinin, öğrencileri birinci basamak sağlık hizmeti sunumuna hazırlayacak şekilde bilgiyi kullanma, sentezleme ve karar vermeye yönelik hasta başında, iş başında ve/veya diğer eğitim ortamlarında yapılan interaktif eğitim etkinlikleri, temel hekimlik uygulamaları ve profesyonellige yönelik tutum ve davranışlar olmak üzere üç temel alanı kapsaması gerekir. İnteraktif eğitim etkinlikleri, ilgili disiplinlerin temel başvuru semptomları/durumlar ve öğrenme düzeyi; tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli, acil durumu tanıyarak acil tedavisini yapabilmeli olan hastalıkları/klinik sorunlarına yönelik olarak planlanır.Temel hekimlik uygulamalarma yönelik olarak, tüm internlik dönemi için genel ve staja örgü uygulama listeleri hazırlanır ve hasta başımda/iş başında değerlendirme yöntemleri ile öğrencilerin performansı değerlendirilip, geri bildirim verilir.Dönem VI stajlarında öğretim üyelerinin intern doktorlarla birlikte hasta görmeleri ve hasta karşılama, iletişim, profesyonelizm, tanı, ayıncı tanı, tedavi, korunma ve izlem üzerinde tartışmaları önerilir.
Dönem VI stajlarının amacı, öğrenme kazanımları, kapsamı, öğrenme yöntemleri, uyulması gereken kurallar, ölçme-değerlendirme süreci staj kılavuzlarında ilan edilir. Her staj grubunun programi, stajı ilk günü öğrencilere duyurulur ve zorunlu durumlar hariç bu programa uyulur.

İntern Doktorların Görev ve Sorumlulukları:

İnternlik dönemi öğrencileri, eğitim gördükleri bölümlerin çalışma kural ve koşullarına uymak, kendilerine verilen sağlık hizmetine ilişkin görevleri yerine getirmek, fiilen yapmak ya da izlemek. kendilerine yönelik eğitim etkinliklerine ve diğer akademik etkinliklere (seminer, literatür, olgu sunumu, konsey, vb.) katılmak sorumluluk alacakları etkinlikleri başarı ile tamamlamak zorundadırlar. İntern doktorlar klinik çalışmalarında hasta sorumluluğu alarak, bu hastaların tanı, takip ve tedavi süreçlerinde sorumlu araştırma görevlisi ve uzman doktor denetiminde görev yapar ve klinik vizitlerinde bu hastaları sorumlu öğretim üyelerine bizzat sunarlar. İntern doktorların bizzat sorumlu olacakları yatan hasta sayısı ilgili disiplinler tarafından belirlenir. Dönüşümlü olarak poliklinikte ve yatan hasta servislerinde görevlendirilir. Hastanın anamnez, fizik muayenesini yapıp, tetkik ve tedavisinde sorumlu hekim denetiminde görev alırlar.İntern doktorlar eğitim gördükleri kliniklerde nöbet tutarlar ve nöbet yerini izinsiz olarak terk edemezler. Nöbet sırasında klinik nöbetçi doktoruna karşı sorumludurlar.
İntern doktorlar, eğitim gördükleri bölümlerde esas olarak hekim tarafından yerine getirilmeyen işlerle (rutin kan alma, rutin vital bulgu takibi, tetkik taşıma, barkod basma, vb.) ve intörnlük dönemi eğitiminin amaç, öğrenme hedefleri ve içeriğine uygun olmayan yerlerde görevlendirilmezler.İntörn doktor, hastasının bir tetkik için transferinde yanında bulunması sorumlu öğretim elemanı tarafindan uygun görülmüşse, bir yardımcı personel eşliğinde hastasına refakat eder. Ancak, yaşamsal risk bulunan durumlarda intern doktora mutlaka en az araştırma görevlisi düzeyinde öğretim elemanı eşlik etmelidir. Ayrıca, adli olguların muayenesinde ve/veya naklinde intern doktor tek başına görev alamaz.İntern doktorların hekim adayına yakışır görünümde olmaları ve davranmaları gereklidir.

Ölçme-Değerlendirme:

Dönem VI internlik eğitiminin değerlendirilmesi, öğrencilerin program yeterliklerine ulaşma durumlarının değerlendirilmesine dayanır. Bunun için, program yeterlikleri doğrultusunda intörn kamesi hazırlanır ve öğrencilerin başarısı bu karnede yer alan ölçütler dikkate alınarak "yeterli" veya "yetersiz” şeklinde değerlendirilir. Ayrıca, öğrencilerin program yeterliklerine ulaşma durumları hakkında daha nesnel fikir vermesi ve eksikliklerinin tamamlanmasına olanak sağlaması açısından 100 üzerinden puanlama da yapılır.Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen, ilgili stajın çalışma kurallarına uymayan veya hekim adayına yakışmayan tutum ve davranışlar sergileyen öğrenciler başarısız kabul edilir.Başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları staj(lar)ı, tüm rotasyonlarını tamamlandıktan sonra tekrar alırlar. Rotasyınlarını tamamladıktan sonra tekrar alırlar.

KLİNİK STAJ LİSTESİ

Staj Amaç Süpervizör Süre(hafta) ECTS
Genel Cerrahi (VI) Genel Cerrahi (VI)
Gastrointestinal ve endokrin sistemlerinin cerrahi hastalıkları ile meme hastalıkları, karın duvarı hernileri, acil cerrahi hastalıklar ve travmalı hasta ilgili sık görülen cerrahi veya girişimsel tedavi gerektiren hastalıkları/sorunları, klinik öncesi ve klinik dönemlerde edinilen bilgi, beceri ve tutumlar doğrultusunda birinci basamak düzeyinde yönetebilme (ön tanı/tanı koymak, tedavi etmek/ilk müdahaleyi yapmak, uygun şekilde sevk etmek, izlemek, koruyucu önlemleri uygulamak) yetkinliğini kazandırmaktır.
Prof. Dr. Celalettin Vatansev GNCR
4 4
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (VI) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (VI)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı ile ilgili sık görülen hastalıkları, preklinik ve klinik stajlar döneminde elde edilen bilgi, beceri ve tutumlar doğrultusunda birinci basamak düzeyinde yönetebilme yetkinliğini kazandırmaktır. Bu yetkinlikler ön tanı/tanı koyma, tedavi etme, acil durumları saptayabilme, sevk edilmesi gereken hastaların belirlenmesi ve uygun şekilde sevk edilmesidir.
Prof. Dr. Beray Selver Eklioğlu PEDI
8 11
Kardiyoloji (VI) Kardiyoloji (VI)
Staj sonunda birinci basamak ya da acil servislerde sık karşılaşılan ve hayati tehlike oluşturan kalp ve damar hastalıklarının muayenesini ve tetkiklerini planlayıp ayırıcı tanısını yaparak ilk ve acil tedavisini başlatabilecek düzeye getirmek, sık karşılaşılan kardiyak hastalıkların neler olduğunu öğretmek, EKG ve kardiyak muayene ile tanı koyabilme ve hayati risk oluşturan hastalıkların ilk tedavisini yaparak ilgili uzmana bilgi verip yönlendirebilme becerisini kazandırmaktır.
Doç. Dr. Mustafa Çelik KRDY
2 3
Kadın Hastalıkları ve Doğum (VI) Kadın Hastalıkları ve Doğum (VI)
Kadın hastalıkları ve Doğum ön hekimlik uygulama programının amacı kadın hastalıkları, üreme sağlığı ve doğum alanı ile ilgili sık karşılaşılan hastalıkları birinci basamak düzeyinde yönetebilme (ön tanı/tanı koymak, tedavi etmek/ilk müdahaleyi yapmak, uygun şekilde sevk etmek, izlemek, koruyucu önlemleri uygulamak) yetkinliğini kazandırmaktır.
Dr. Öğr. Üy. Emine Türen Demir JINE
4 4
Halk Sağlığı (VI) Halk Sağlığı (VI)
Dönem VI’da 1 aylık Halk Sağlığı stajında ön hekimlerin; Meram Eğitim Araştırma Bölgesi olan sahadaki birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yaparak koruyucu hekimlik ve birinci basamak sağlık hizmetlerini yerinde görüp değerlendirerek sağlık sistemini tanıması, devlet memuru ve sağlık yöneticisi uygulamalarını yerinde görmesi, temel sağlık hizmetleri kapsamında kişiye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini uygulayabilmesi, epidemiyolojik araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizleri kullanarak sahada bilimsel bir araştırma planlayıp uygulayabilmesi amaçlanmıştır.
Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir HLKS
4 5
İç Hastalıkları (VI) İç Hastalıkları (VI)
Tıp fakültesi 6.sınıf eğitiminin sonunda toplum sağlığının gelişmesine katkı sağlayan ve sağlık alanında kendini yenileyebilen , güncel bilimsel veriler ışığında olan değişime ayak uydurabilen, etik anlayışı üst düzeyde olan, çalışma arkadaşları, hasta ve hasta yakınları ile medeni bir şekilde iletişim kurabilen, insan hak ve sorumluluklarını benimsemiş, çalıştığı kuruma, kliniğe ve hastalarına karşı sorumluluklarını yerine getirebilen “iyi ve güncel bir hekim” yetiştirmek ve hekim adayının bu dönemi başarıyla tamamladığında hekimlik sanatını en iyi biçimde tek başına uygulayabileceği bir düzeye getirmek amaçlanmıştır.<br> Bu sayede Türkiye’nin sağlık sorunlarını bilen ve bunların üstesinden gelebilmek için çaba sarf edecek bilgi, beceri ve donanıma sahip, birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekim ve yönetici olarak çalışabilecek uluslararası düzeyde kabul edilen ölçütlerde pratisyen hekimler yetiştirilmiş olacaktır.
Dr. Öğr. Üy. Mevlüt Hakan Göktepe ICHA
8 11
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (VI) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (VI)
Ruh sağlığı ve hastalıkları alanı ile ilgili sık görülen hastalıkları/sorunları, klinik öncesi ve klinik dönemlerde edinilen bilgi, beceri ve tutumlar doğrultusunda birinci basamak düzeyinde yönetebilme (ön tanı /tanı koymak, ayırıcı tanı yapabilmek, tedavi etmek / ilk müdahaleyi yapmak, uygun şekilde sevk etmek, izlemek, koruyucu önlemleri uygulamak) yetkinliğini kazandırmaktır.
Dr. Öğr. Üy. Hasan Bakay PSKY
4 4
Acil Tıp (VI) Acil Tıp (VI)
Hekimlik mesleğine adım atmanın hemen arefesinde olan Dönem 6 öğrencilerine, hem pratisyen hekimlik hayatlarında hem de hangi branşta olursa olsun uzman hekimlik hayatlarında, karşılaşabilecekleri dahili ve travmatik acil durumları tanıma, acil sorunlarla baş edebilmeye, hastaya profesyonel ekip ya da yardım ulaşana dek hastayı hayatta tutmaya yönelik temel acil girişimleri öğretebilmek ve uygulatabilmektir.
Doç. Dr. Kadir Küçükceran ACIL
8 11
Aile Hekimliği (VI) Aile Hekimliği (VI)
Aile hekimliği stajı süresince klinik-pratik uygulamaların sonunda dönem VI öğrencilerinin, aile hekimliğinin temel mesleki gereklerini tutum ve davranış olarak benimsemeleri, diğer uzmanlık dallarından farklarını ayırt edebilmeleri, mezuniyet sonrasında birinci basamakta etkin, kaliteli hizmet üretebilecek donanıma sahip olmaları, birinci basamakta sık gözlenen semptomlar ve bu semptomların yönetimi hakkında bilgi edinmeleri ve öğrenciye birinci basamağa yönelik klinik bilgi, beceri, tutum ve davranışların geliştirilmesi için uygun olanakların sağlanması amaçlanmaktadır. Sağlık sisteminin birinci basamağında hekimlik uygulaması kendine özgü özellikler taşımaktadır. İkinci ve üçüncü basamak hastane ortamlarındaki hekimlik uygulamalarından farklı oluşu, birinci basamakta çalışan aile hekimlerinin özgün yeterlikler kazanmasını gerektirmektedir.<br><br> Öte yandan problem çözme becerilerinin genel beceriler olmadığı son yarım yüzyıldaki klinik, eğitbilim ve laboratuvar çalışmalarıyla gösterilmiştir. Genel olarak problem çözme becerileri kazanmış hekimlerin, hangi ortamda ne tür sorunlarla karşılaşırsa karşılaşsın, bu becerilerini kullanarak sorunları çözebileceği anlayışı tıp fakültelerinde de giderek terk edilmektedir. Tıp eğitimi buradan hareketle topluma dayalı bir özellik kazanmıştır, kazanmaktadır. Dolayısıyla hekimler problem çözme becerilerini hangi klinik sorunlarda kullanacaklarsa, yine o sorunlar temelinde bu becerileri kazanmalıdır. Üçüncü basamak üniversite hastanesi ortamlarındaki sağlık sorunları temelinde edinilmiş problem çözme becerileri birinci basamak ortamlarında karşılaşılan sorunların çözümü için yeterli olmamaktadır.<br><br> Bu programın amacı, birinci basamakta Aile Hekimliği uygulaması yapmaya hazırlanan intörn doktorların, birinci basamak hekimlik uygulaması ortamını ve hekimlik uygulamasını tanımaları, aile hekimliği uygulamasında deneyim yaşamaları ve yaparak öğrenmeleridir.
Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan AILE
4 6

© 2021-2024 NEÜ Tıp Fakültesi