İletişim

N.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KILAVUZU

DÖNEM V

Dekan: Prof. Dr. Şükrü Nail Güner Dekan Yardımcıları: Prof. Dr. Mehmet Dadacı
Prof. Dr. Ömer Faruk Akça

Başkoordinatör: Prof. Dr. Hasan Hüseyin Kozak Başkoordinatör Yardımcıları: Prof. Dr. Barkın İlhan
Prof. Dr. Gökhan Cüce
Doç. Dr. Arif Aydın

Koordinatör: Doç. Dr. Arif Aydın Koordinatör Yardımcıları: Doç. Dr. Fakih Cihat Eravcı
Dr. Öğr. Üy. Rukiyye Bulut

GENEL BİLGİLER

Dönem V, "klinik stajyerlik" dönemi olarak tanımlanmıştır. Bu dönemde öğrenciler farklı küçük klinik stajlar (Enfeksiyon Hastalıkları, Üroloji, Göğüs Hastalıkları, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Radyoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloj,, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Adli Tıp, Kardiyoloji) içinde eğitimlerine devam ederler.

KLİNİK STAJ LİSTESİ

Staj Amaç Süpervizör Süre(hafta) ECTS
Radyoloji Radyoloji
Radyoloji stajında öğrencilerin hekimlik pratiğinde sadece net faydası olan ve uygun algoritmaya göre seçilmiş radyolojik incelemeyi seçmeyi sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca stajerlerin normal radyolojik anatomi ile patolojik bulgu ayrımını yapabilmesi, sık görülen enfeksiyon, tümör, travma ve acil patolojilerin radyolojik bulgularını tanıması, girişimsel radyolojik işlem endikasyonları ile ilgili bilgi sahibi olması sağlanarak, hekimlik pratiğine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Prof. Dr. Ganime Dilek Emlik RDYO
2 4
Kardiyoloji Kardiyoloji
Kardiyovasküler sistem ile ilgili medikal veya cerrahi/girişimsel tedavi gerektiren hastaya yaklaşım, öykü alma, fizik muayene yapabilme ve uygun tetkikleri isteme ve yorumlama; birinci basamakta çözülemeyecek hastalıklar için hastaları doğru zamanda ve doğru yere yönlendirme; kardiyovasküler sistem hastalıklarından korunma; kardiyovasküler hastalıklarda acil durumları ayırt edebilme, ilk müdahaleyi yapma ve uygun bir merkeze sevk edebilme için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.
Doç. Dr. Mustafa Çelik KRDY
3 5
Göğüs Hastalıkları Göğüs Hastalıkları
Solunum sistemi sorunu olan hastaya yaklaşım,öykü alma, fizik muayene yapma ve uygun tetkikleri isteme becerilerini; birinci basamak düzeyinde solunum sistemi hastalıkları tanı ve tedavi bilgisini; birinci basamakta çözülemeyecek hastalıklar için hastanın doğru zamanda, doğru yere yönlendirilmesi ve solunum sistemi hastalıklarından korunma bilgi, beceri ve tutumunu kazandırmaktır.
Dr. Öğr. Üy. Soner Demirbaş GOGS
2 5
Ortopedi ve Travmatoloji Ortopedi ve Travmatoloji
Bu stajın sonunda stajyer hekimlerin, Ortopedi ve Travmatoloji alanında ve Cerrahi bilimler temel alanlarında tıp fakültesi eğitimlerinin önceki dönemlerinde kazanmış oldukları bilgi, beceri ve tutumları pekiştirmeleri; bu yeterlikler doğrultusunda klinik uygulamaları insani ve etik değerlere uygun şekilde gerçekleştirebilir hale gelmeleri amaçlanmaktadır. Stajyerlerin, mezun olduklarında pratisyen hekim olarak karşılaşacakları sık görülen kas iskelet sistemi hastalıklarında tanı, tedavi ve sevk konusunda yeterlik kazanmaları ve özellikle acil durumlarda temel uygulamaları tek başına yapabilir olabilmeleri hedeflenmektedir. Bu staj ile öğrencilere, birinci basamak düzeyinde kas iskelet sistemi ile ilgili durumlara ve hastalıklara yönelik anamnez alma, fizik muayene yapma, gerekli tetkikleri isteme ve yorumlama, sağlık problemlerini tanıma, tedavi edebilme, acil ortopedik sorunlara yaklaşım ve gereken durumlarda gerekli ön işlemleri yaparak uzmana yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazandırmak amaçlanmıştır.
Doç. Dr. Mustafa Özer ORTO
2 4
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon stajı ile öğrenciler; kas iskelet sistemi muayenesini, fiziksel tıp ve rehabilitasyon disiplinini, uygulama alanlarını, kas iskelet sistemini etkileyen hastalıkların genel özelliklerini, epidemiyolojisini, klinik özelliklerini,tanı ve tedavisini öğreneceklerdir.
Doç. Dr. Banu Ordahan FTRH
2 4
Enfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları
Öğrencilerin enfeksiyon hastalıklarına tanı koymayı, ayırıcı tanıları yapabilmeyi, tedavi düzenleyebilmeyi ve bu hastalıklardan korunmayı başarı ile uygulayabilmeleri, antimikrobiyal tedavinin temel ilkelerini öğrenmesi, akılcı antimikrobiyal kullanımına ilişkin temel bilgileri kazanması, el hijyeni, tıbbi atık yönetimi, enfeksiyon hastalıklarından korunma ve bağışıklama konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Doç. Dr. İbrahim Erayman ENFH
2 4
Üroloji Üroloji
Bu staj ile öğrencilere, birinci basamak düzeyinde erkek ve kadın ürogenital sistemi ile ilgili durumlara ve hastalıklara yönelik anamnez alma, fizik muayene yapma, gerekli tetkikleri isteme ve yorumlama, sağlık problemlerini tanıma, tedavi edebilme, acil ürolojik sorunlara yaklaşım ve gereken durumlarda gerekli ön işlemleri yaparak uzmana yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazandırmak amaçlanmıştır.
Doç. Dr. Arif Aydın UROL
2 4
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları stajında öğrencilerimize hasta, hasta yakınları ve meslektaşlarla etkin şekilde iletişim kurabilme, tam bir psikiyatrik öykü almak ve tam bir psikiyatrik muayene yapabilme, uluslararası tanı ölçütlerini kullanarak sık görülen psikiyatrik bozuklukların tanısını koyabilme ve ayırıcı tanı yapabilme, acil psikiyatrik durumları tanımak ve müdahale edebilme, psikiyatrik bozukluklarda kullanılan tedavilerinin temel ilkelerini tanımlayabilme, psikiyatride sık kullanılan farmakolojik ve girişimsel tedavi yöntemlerini tanımlayabilme, Acil Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde uygulanan yöntemlerini tanımlayabilme, Psikiyatrik bozuklukların önlenmesi konusunda duyarlı olmak, gerekli durumlarda toplumu ve aileyi bilgilendirebilme, Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda karşılaşılabilecek yasal sorunların farkında olmak, bu konudaki görev ve sorumlulukları yerine getirebilme, kültürel etmenlerin ruh sağlığı üzerine etkilerini dikkate alma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Prof. Dr. Mine Şahingöz PSKY
2 5
Nöroloji Nöroloji
Nöroloji Stajı’nın amacı öğrencilere nörolojik muayeneyi eksiksiz ve doğru şekilde yapabilme, elde edilen belirti ve bulguları değerlendirerek sık karşılaşılan sinir sistemi hastalıklarına pratisyen hekim düzeyinde tanı koyabilme, ilk basamak tedavileri düzenleyebilme ve hastaları doğru şekilde yönlendirebilme, nörolojik acillerinde hayat kurtarıcı olan ilk ve acil yardım müdahalelerini ve tedavilerini uygulayabilme bilgi ve becerisini kazandırmayı sağlamaktır.
Dr. Öğr. Üy. Mustafa Altaş NORO
2 5
Adli Tıp Adli Tıp
Ölüm kavramı, adli ölü muayenesi, tıbbi kimliklendirme, ölüm nedenini belirlenmesini, olay yeri inceleme ve biyolojik delil almayı yapabilecek, yaralama eyleminin hukuki ve tıbbi yönünü kavrayarak tek başına adli rapor yazabilecek, istismar, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, insan hakları ihlalleri, hekimin adli ve tıbbi sorumlulukları ile malpraktis konularında yeterli bilgi ve beceri düzeyinin sağlanmasına yönelik teorik ve pratik eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Prof. Dr. Şerafettin Demirci ADLI
2 5
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları
Bu staj ile öğrencilerin preklinik dönemde kazandıkları bilgi ve becerileri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları disiplinine entegre ederek, çocuklarda ve erişkinlerde görülen kulak burun boğaz ve baş boyun hastalıklarını muayene tanı ve tedavi yaklaşımlarını öğrenmek, bu alanda anamnez alma, fizik muayene yapma, gerekli tetkikleri isteme ve yorumlama, sağlık problemlerini tanıma. Tedavi edebilme, acil Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun sorunlarına yaklaşım sağlama ve gereken durumlarda ön işlemleri yaparak uzmana yönlendirme bilgi ve becerisi kazandırmak amaçlanmıştır.
Doç. Dr. Fakih Cihat Eravcı KBBH
2 4
Göz Hastalıkları Göz Hastalıkları
Staj sonunda öğrencilerin sık görülen göz hastalıklarının tanısını veya ön tanısını koyabilmesini, birinci basamak düzeyinde tedavisini yapabilmesini, göz ve görme ile ilgili acil durumları tanıyabilmesini, gerekli ilk müdahaleyi yaparak hastayı uygun şartlarda ilgili uzman doktora yönlendirebilmesini sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Prof. Dr. Mehmet Okka GOZH
2 4
Deri ve Zührevi Hastalıklar Deri ve Zührevi Hastalıklar
Sık karşılaşılan dermatolojik hastalıklara birinci basamakta tanı koymak ve tedavi etmek, gerektiğinde ileri merkezlere yönlendirebilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ayrıca nadir gözlenen dermatolojik hastalıkların tanınması ve gereken yerlere yönlendirebilmesi için gerekli bilgilerin öğrenilmesini amaçlanmaktadır.
Prof. Dr. Recep Dursun DERM
2 4
Beyin ve Sinir Cerrahisi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Tıp Fakültesi Dönem V öğrencilerinin daha önceki yıllarda öğrenmiş oldukları teorik bilgilerin klinik uygulamalarla pekiştirilmesi, yenidoğandan geriatrik yaş grubuna kadar geniş bir hasta populasyonuna sahip beyin cerrahisi pratiğinin uygulama sahasını görmelerinin sağlanması, hastaya yaklaşım, acil, semi acil ve elektif hastalıkları tanımaları ve tedavileri hakkında uygulamalı olarak bilgi sahibi olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Prof. Dr. Fatih Keskin NORS
2 4
Kalp Damar Cerrahisi Kalp Damar Cerrahisi
Fakültemiz Kalp Damar Cerrahisi Stajının genel amacı; kalp ve damar hastalıkları hakkında bir pratisyen hekime gerekli olduğu kadarıyla bilgi edinmesi, temel muayene yöntemlerini öğrenmesi ve verilen pratik eğitimle belli bir düzeyde becerebilme yeteneği kazanmasıdır. Birinci basamak sağlık hizmeti sırasında bu hastalıkların tanısını ve uygulanacak her türlü tedavi (özellikle cerrahi) şeklinin teorik ve pratik yönlerini bilen, ileri tetkik gerektiren durumlarda ilgili merkezlere yönlendiren bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayan hekimler yetiştirmektir.
Prof. Dr. Erdal Ege KDCR
2 4
Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi
Pediatrik ve erişkin hastalarda solunum sistemi, toraks duvarı, mediasten ve özofagus ile ilgili cerrahi veya girişimsel tedavi gerektiren hastalıkları/sağlık sorunlarını klinik öncesi ve klinik dönemlerde edinilen bilgi, beceri ve tutumlar doğrultusunda birinci basamak sağlık hizmeti seviyesinde yönetebilme(ön tanı/tanı koyma/tedavi etme/ilk müdahaleyi yapabilme, gerektiğinde uygun şekilde sevk edebilme/izleme/koruyucu önlemleri uygulama) yetkinliğini kazandırmaktır.
Dr. Öğr. Üy. Murat Kuru GOCR
2 4

© 2021-2024 NEÜ Tıp Fakültesi