İletişim

N.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KILAVUZU

DÖNEM IV

Dekan: Prof. Dr. Şükrü Nail Güner Dekan Yardımcıları: Prof. Dr. Mehmet Dadacı
Prof. Dr. Ömer Faruk Akça

Başkoordinatör: Prof. Dr. Hasan Hüseyin Kozak Başkoordinatör Yardımcıları: Prof. Dr. Barkın İlhan
Prof. Dr. Gökhan Cüce
Doç. Dr. Arif Aydın

Koordinatör: Prof. Dr. Şevket Arslan Koordinatör Yardımcıları: Doç. Dr. Atakan Tekinalp
Dr. Öğr. Üy. Abdullah Akkuş
Dr. Öğr. Üy. Cahit Uçar

GENEL BİLGİLER

Dönem IV, "klinik stajyerlik" dönemi olarak tanımlanmıştır. Bu dönemde öğrenciler farklı büyük klinik stajlar (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları) ağırlıklı olmak üzere klinik branşlar (Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Acil Tıp, Klinik Farmakoloji, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ve seçmeli olarak Tıbbi Genetik, Çocuk Cerrahisi, Plastik Cerrahi stajlarından biri) içinde eğitimlerine devam ederler.

KLİNİK STAJ LİSTESİ

Staj Amaç Süpervizör Süre(hafta) AKTS
Genel Cerrahi Genel Cerrahi
Genel Cerrahi stajında, cerrahinin temel prensiplerinin öğretilmesi, anamnez ve fizik muayene ile ön tanıların oluşturulabilmesi, laboratuvar ve görüntüleme yöntemleriyle ayırıcı tanıya gidebilme becerisinin kazandırılması, Cerrahi hastalarda tedavi için gerekli bilgi ve bunu kullanma becerisinin kazandırılması, Acil hastalıklara yaklaşım ve acil cerrahi gereksinimi duyan hastaların gerekli cerrahi kliniğe refere edilmesi ile ilgili yetilerin kazandırılması amçlanmaktadır.
Prof. Dr. Celalettin Vatansev GNCR
6 10
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
"Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" klinik dersinin sonunda Dönem IV öğrencileri; çocuk hasta ve ailelerinden anamnez almayı, fizik muayene yapabilmeyi, hasta kayıtlarını tutabilmeyi, hasta bakım ve sunumunu yapabilmeyi, tıbbi materyal ve raporları değerlendirebilmeyi, hastaların teşhis ve tedavi yöntemlerini konuşup değerlendirmeyi, sık karşılaşılan ve acil çocukluk çağı hastalıklarının ayırıcı tanısını ve acil tedavisini, olgu sunumu yapabilmeyi öğrenmiş olacaklardır.
Prof. Dr. Beray Selver Eklioğlu PEDI
10 15
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) çerçevesinde kadın hastalıkları, doğum ve üreme sağlığı alanında koruyucu hizmetler ve hastalıkların etiyoloji tanı ve tedavisi ile ilgili bilgi, beceri ve bunu tamamlayan tutumları kazandırarak birinci basamak sağlık hizmeti sırasında bu sorunların tanı ve tedavisini gerçekleştirmek, aynı zamanda kadın hastalıkları ve doğum alanındaki acil durumlarda genel hekimlik yönünden tedavisini uygulayabilen, ileri tetkik gerektiren durumlarda ilgili merkezlere yönlendiren, bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, mesleğini etik kuralları ve güncel hekimlik yaklaşımlarını gözeterek uygulayan hekimler yetiştirmektir.
Dr. Öğr. Üy. Fatma Kılıç JINE
6 10
İç Hastalıkları İç Hastalıkları
İç Hastalıkları stajı sonunda dönem IV öğrencileri; Çekirdek Eğitim Programında belirtilen öğrenim hedefleri göz önünde bulundurularak; sindirim sistemi hastalıkları, endokrin sistem ve metabolizma hastalıkları, kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, kan hastalıkları, kanser, enfeksiyon hastalıkları, romatizmal ve allerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun önemli, sık görülen ve acil müdahale gerektirebilecek temel dahili hastalıkları ile ilgili eğitim alarak bu hastalıkların ön tanısını veya tanısını koyabilecek, birinci basamak düzeyinde tedavisini, acil müdahaleleri yapabilecek ve gerekli durumda hastayı uzmanına gönderebilecektir.
Dr. Öğr. Üy. Mevlüt Hakan Göktepe ICHA
10 10
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AMAÇ VE GENEL BİLGİLER GİRİLMELİ
Doç. Dr. Resul Yılmaz ANES
9 5
Acil Tıp Acil Tıp
Ulusal Çekirdek Eğitim Programında belirtilen öğrenim hedeflerini göz önünde bulundurarak, sık görülen ve/veya acil müdahale gerektirebilecek veya sakatlığa neden olabilecek hastalıkların ön tanısını veya tanısını koyabilecek, acil servis şartlarında bu hastaların acil tedavisini ve müdahaleleri yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Doç. Dr. Kadir Küçükceran ACIL
2 2
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Fakültemiz Çocuk ve Ergen Ruh Sağılığı ve Hastalıkları Stajının genel amacı; çocukluk döneminde başlangıç gösteren ruhsal hastalıklar hakkında bir pratisyen hekime gerekli olduğu kadarıyla bilgi edinmesi, temel ruhsal ve erken tanı için gerekli muayene yöntemlerini öğrenmesi ve verilen pratik eğitimle belli bir düzeyde bu becerileri uygulama yeteneği kazanmasıdır. Birinci basamak sağlık hizmeti sırasında bu hastalıkların tanısını ve uygulanacak birinci basamak düzeyinde tedavi şeklinin teorik ve pratik yönlerini bilen, ileri tetkik gerektiren durumlarda ilgili merkezlere yönlendiren bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayan hekimler yetiştirmektir.
Prof. Dr. Ömer Faruk Akça CRSH
2 2
Klinik Farmakoloji Klinik Farmakoloji
Klinik Farmakoloji stajı teorik ve pratik derslerinin sonunda dönem IV öğrencilerinin; akılcı ilaç tedavisi ile ilgili temel kavramları, uygulama basamaklarını ve akılcı ilaç kullanımının parametrelerini analiz edebilmeleri, özel gruplarda ve intoksikasyonlarda tedavi pratiğinde genel ilkeler ve yaklaşımları öğrenmeleri, temel farmakoloji bilgileri ışığında ilaçla tedaviye akılcı yaklaşım, tedavinin bireyselleştirilmesi, ilaç tedavisinde sorunları saptama ve çözümleme beceri, tutum ve davranışı kazanmaları, kişisel ilaç seçimi ve reçete yazma bilgi ve becerisini edinmeleri amaçlanmaktadır.
Doç. Dr. İpek Duman FRMA
2 2
Tıbbi Genetik Tıbbi Genetik
Hekimlik vasfına erişildiğinde genetik hastalıkların yapısını ve hangi yönde araştırma yapılması gerektiğini, hangi tür hastalıkta hangi tür tetkiklerin yapılmasının gerekliliği ve Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı’nda nelerin yapıldığının öğretilmesine yönelik bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca son yıllarda tıpta uzmanlık sınavında genetik konusunda yoğun soru geldiğinden, bu soruların cevaplanmasına yönelik eğitim hedeflerimiz bulunmaktadır.
Prof. Dr. Mahmut Selman Yıldırım GNTK
2 2
Çocuk Cerrahisi Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi klinik pratik uygulama dersinin sonunda dönem IV öğrencilerinin,fizik muayene ve anamnez alma başta olmak üzere çocuklarda sık görülen cerrahi hastalıkların klinik yönden tanı, ayırıcı tanı ve tedavilerini birinci basamak düzeyinde yapabilecek duruma gelmeleri amaçlanmıştır.
Doç. Dr. Canan Kocaoğlu COCR
2 2
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klinik Uygulama Dersinin sonunda öğrencilerin, birinci ve ikinci basamak sağlık kurumları ile 112 acil ambulanslarında ve devlet hastaneleri acil servislerinde;<br> -Deri tümörlerini tanımlama ve ilgili bölüme yönlendirme,<br> -Sütur atmak ve almak gibi küçük cerrahi tedavileri uygulayabilme,<br> -Ampute olmuş uzvun korunması ve nakil sürecini yönetebilme,<br> -Yanık hastasının pansuman, takip ve tedavisi yapabilme, el yaralanmasına yaklaşım, yüz kırık ve kesilerine yaklaşım,<br> -Diyabetik ayak tedavi ve koruyucu bakımı konularında hastaya müdahale etme, pre ve postoperatif tedaviyi düzenleyebilme,<br> -Bölgesel anestezi kurallarını uygulayabilme,<br> -Teşhis koyma ve hastayı yönlendirme ile bu sorunları çözmeye yönelik radyolojik testler gibi tanısal testleri kullanma alışkanlıkları edinmeleri,<br> -Bası yarası koruyucu tedavi prensiplerini sağlayabilme ve bilgilendirmeleri,<br> -Alt ve üst ekstremite yaralanmalarını tanımlama ve tedavilerini düzenleyebilmeleri,<br> -Yüz yaralanmalarını değerlendirme; hastanın tanı ,tedavi sürecini organize edebilme ve sevk sürecini düzenleyebilmeleri,<br> -Vasküler anomalileri tanımlamaları,gerekli durumlarda ileri tedavi için hastayı yönlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.
Prof. Dr. Nedim Savacı PLCR
2 2

© 2021-2024 NEÜ Tıp Fakültesi